Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:577) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:577) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

unia33

 

 

Ogłoszenia wraz z terminami rekrutacji znajdują się w zakładce: Aktualności.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

• REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. „Aktywni na rynku pracy”

Formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji wraz załącznikami
• 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego 
• 
Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy - załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego
• 
Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy), 

• Oświadczenie o wieku od 50 r.ż. – załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy), 

• Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej – załącznik numer 5 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy), 

 

Ponadto (jeśli dotyczy) poniższe załączniki:

  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy – jeśli dotyczy),
  • Zaświadczenie z ZUS o nie zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie (jeśli dotyczy),
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy).

 

 

Zasady składania dokumentów:

1. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być wypełnione czytelnie, w każdym polu i podpisane przez Kandydata.

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią dokumentację projektową.

3. Brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w Projekcie.

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Kletówki 52

38-400 Krosno

Tel. Kom. 693 879 878

Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47

www.pigkrosno.pl

 

 

 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego