Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
O projekcie

O projekcie

 

 

unia-2

 

 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia (przed ukończeniem 30 roku życia), biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

 

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

 

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby zaliczone do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tryb konkursowy, czyli:
a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
• osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
• osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
• matki przebywające w domach samotnej matki,
• osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
• osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej) - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 

 

Ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

 

 

CO OFERUJEMY?

a)            Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP) – 57 os., Lider (34 os.) Partner (23 os.), (ścieżka stażowa i dotacyjna).

Będzie to osobisty program poszukiwania pracy, polegający na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji beneficjentów ostatecznych (BO) i lokalnego rynku pracy, których efektem ma być podjęcie przez nich aktywności zawodowej. W oparciu o rekomendacje, wynikające z IPD, BO skierowany zostanie do uczestnictwa w stażu lub szkoleniu zawodowym i stażu. Dodatkowo wszyscy BO zostaną objęci indywidualną Wieloaspektową Oceną Preferencji Zawodowych WOPZ. WOPZ określi preferencje zawodowe BO opierając się na 2 kwestionariuszach określających jeden lub kilka dominujących typów preferencji zawodowych.

b)           Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej – łącznie 4 grupy, Lider (2 gr.) Partner (2 gr.), (ścieżka stażowa i dotacyjna).

GDZ pozwoli na zapoznanie BO z możliwościami w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

c)            Pośrednictwo pracy – (średnio 2 godziny dla UP) 47 os., Lider (24 os.) Partner (23 os.). (ścieżka stażowa).

Po zrealizowaniu zadań I–III każdy BO będzie kierowany na indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który omówi wnioski z realizacji zadań II – III i zderzy je z potrzebami rynku pracy oraz zaproponuje BO szkolenie/staż/ zatrudnienie zgodne ze zidentyfikowanymi predyspozycjami,

d)           Szkolenia zawodowe (ścieżka stażowa). - 15 os., które zostaną przeszkolone pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców deklarujących ich późniejsze zatrudnienie. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.

e)           Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy (ścieżka stażowa). (z możliwością zatrudnienia na minimum kolejne 3 m-ce w wymiarze minimum ½ etatu - umowa o pracę) – 47 os. Lider (24 os.) Partner (23 os.). Wsparcie zostanie zapewnione maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu,

f)            Poradnictwo zawodowe (ścieżka dotacyjna). – 10 os., wsparcie przez doradcę zawodowego/psychologa w zakresie wyboru zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery, w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji/klasyfikacji.

g)            Szkolenia ABC przedsiębiorcy (5 dni x 8h dyd. X 1gr.), (ścieżka dotacyjna). Tematyka szkoleń: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia DG - 8h; Marketing i promocja – 8h; Biznesplan – 16h; Rachunkowość i zewn. źródła finansowania DG – 8h.

h)           Doradztwo indywidualne ( 5h/1os. x 10 os.), (ścieżka dotacyjna). Tematyka szkoleń: Sporządzanie BP część merytoryczna i finansowa.

i)             Dotacje (ścieżka dotacyjna). – 7 os., nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na utworzenie przedsiębiorstwa.

a.            W ramach projektu UP przysługuje:

•             Dotacje – I transza – 90% x 20000 brutto = 18000 zł x 7 BO; II transza – 10% x 2000 = 2000 zł x 7 BO

•             Wsparcie pomostowe – 7 BO X 12 miesięcy X 1100 netto zł

j)             Wsparcie pomostowe (ścieżka dotacyjna). – wsparcie udzielne w okresie 12 m-c od założenia działalności.

 

 

 

 

Środki z bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na:

•    zakup nowych środków trwałych,

•    zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),

•    zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:
a)    cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
b)    środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;

•    zakup wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,

•    zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków (maksymalnie 20% wydatków), pomieszczeń  i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);

•    środki transportu pod warunkiem, że:
a)    stanowią maksymalnie 40% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie,
b)    stanowią niezbędny element działalności gospodarczej,
c)    o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (ścieżka dotacyjna i ścieżka stażowa):

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Załącznik numer 1 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej.

Załącznik numer 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie KRUS

Załącznik numer 3 do Formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o nieprzekroczeniu okresu 24 miesięcy odbywanych stażyOświadczenie o nieprzekroczeniu okresu 24 miesięcy odbywanych staży

 

 

 

WZORY KART OCENY - REKRUTACJA (ścieżka dotacyjna):

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny doradcy zawodowego

 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE (ścieżka dotacyjna):

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „CZAS NA START!”

Załączniki do Regulaminu:
1.    Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
2.    Załącznik nr 2 – Wzór biznes planu
3.    Załącznik nr 3 – Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego
4.    Załącznik nr 4 –   Wzór oświadczenia o zgodności danych z dokumentem tożsamości
5.    Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających lub oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających,
6.    Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311).
7.    Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
8.    Załącznik nr 8 - Wzór karty oceny biznes planu
9.    Załącznik nr 9 - Wzór odwołania od oceny biznes planu
10.    Załącznik nr 10 – Wzór wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
11.    Załącznik nr 11 -  Wzór umowy o wsparcie finansowe
12.    Załącznik nr 12 -  Wzór umowy o wsparcie pomostowe

 

 

Do pobrania:

DLA PRACODAWCY: Wniosek o organizację stażu.

 

 

 

Wykaz wsparcia udzielanego w ramach projektu:

Nabór I:
Doradztwo indywidualne IPD
Doradztwo grupowe
Pośrednictwo pracy
Szkolenia zawodowe
Staże zawodowe

Staże zawodowe - Partner
Rozmowy z doradcą zawodowym - drugi etap rekrutacji (ścieżka dotacyjna)
Szkolenia ABC Przedsiębiorczości
Poradnictwo zawodowe
Doradztwo ogólne - pomoc przy sporządzaniu biznesplanów
Wykaz działalności gospodarczych, które uzyskały wsparcie
Doradztwo specjalistyczne

 

 

 

Biuro projektu:

 

BIURO PROJEKTU LIDERA:

Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

Osoby do kontaktu: Wioletta Preisnar, Krzysztof Posadzki

 

BIURO PROJEKTU PARTNERA:

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów,

tel. 17 28 250 00

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Więcej informacji: www.zetorzeszow.pl

Osoby do kontaktu: Krzysztof Mendakiewicz

 

 

 


Projekt CZAS NA START! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego