Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:577) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:577) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
O projekcie

 

 

unia33

 

 

NABÓR I - informacja o naborze oraz dokumenty rekrutacyjne - zakończony

NABÓR II - informacja o naborze oraz dokumenty rekrutacyjne - zakończony

 

 

 Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. „WSPARCIE W STARCIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

Okres realizacji projektu: sierpień 2016 – maj 2018.

Obszar realizacji projektu: m. Krosno, powiaty: krośnieński, jasielski, sanocki, leski, bieszczadzki, brzozowski, strzyżowski.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia w ramach własnej działalności gospodarczej 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku pow. 29 roku życia, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób od 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet i osób niepełnosprawnych. Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

 

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego zwiększając liczbę nowo utworzonych, trwałych przedsiębiorstw na obszarze realizacji projektu. Projekt da szansę Beneficjentom Ostatecznym na trwałą integrację z rynkiem pracy, a własna działalność gospodarcza na aktywizację zawodową i społeczną, poprawę sytuacji materialnej ich rodzin oraz promocję postaw przedsiębiorczych w regionie. Powstałe w ramach projektu firmy, dzięki wsparciu będą miały szansę na trwały i stabilny rozwój.

 

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

  • - bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23.000,00 PLN,
  • - wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,
  • - wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
  • - specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

 

DLA KOGO?

Zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne.
Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

 

EFEKTEM PROJEKTU BĘDZIE:

71 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.924.323,50 PLN
DOFINANSOWANIE: 2.859.757,32 PLN
W TYM WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2.485.674,97 PLN

 

Planowany termin rekrutacji: wrzesień 2016 r., styczeń - luty 2017 r.

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
www.pigkrosno.pl 

 

 


Projekt „WSPARCIE W STARCIE” realizowany jest w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego