Zatwierdzono Roczny Plan Działania na rok 2015 dla II Osi Priorytetowej PO WER

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zatwierdziła Roczny Plan Działania na 2015 rok dla II osi priorytetowej PO WER.

To istotna informacja dla wszystkich osób, które planują realizować projekty w ramach osi II Programu Wiedza Operacja Rozwój.

W drugim kwartale 2015 r. zaplanowano ogłoszenie konkursu dla działania 2.2 Wsparcia na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. W konkursie przewidziano 10 000 000,00 PLN alokacji, a Wnioskodawcy będą musieli wnieść wkład własny na poziomie minimum 10%. W ramach ogłoszonego konkursu realizowane będą mogły być projekty oferujące wsparcie szkoleniowe lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP, w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych oraz wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych.

Natomiast w czwartym kwartale tego roku przewidziano uruchomienie konkursu, w którym możliwe będzie realizowanie działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz przygotowanie propozycji planów rozwojowych czy monitoring i doradztwo w zakresie wdrażania powstałych planów rozwojowych. Tutaj również minimalny wkład własny wynosił będzie 10 %. PARP na ten konkurs przeznacza pulę 40 000 000,00 PLN.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem - PLAN DZIAŁAŃ.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego