ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ZK/RPO7.3/2016 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym Nr 1/ZK/RPO7.3/2016 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa podstawowego w zakresie przygotowania Biznes Planu przed zarejestrowaniem firmy - w łącznym wymiarze 5h x 60 min. zegarowych na 1 Uczestnika projektu, dla max. 38 Uczestników projektu.

 

Zamówienie będzie realizowane po zakończeniu udziału w szkoleniu podstawowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a przed ogłoszeniem konkursu na udzielenie wsparcia finansowego. Celem doradztwa jest wsparcie i przygotowanie Uczestników projektu do ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, umożliwiającej pokrycie pierwszych niezbędnych wydatków do uruchomienia własnej firmy oraz wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy.

 

Doradztwo będzie realizowane w terminach dostosowanych do potrzeb uczestników projektu. Zamawiający zastrzega, że jeden doradca nie powinien realizować więcej niż 9h zegarowych doradztwa w jednym dniu. W sytuacjach wyjątkowych, na które wpływ będzie mieć wyłącznie dobro uczestników projektu możliwe będzie świadczenie przez jednego doradcę więcej niż 9h zegarowych doradztwa w jednym dniu.

 

Doradztwo zostanie zrealizowane w terenie realizacji projektu (m. Krosno, pow. krośnieński, jasielski, brzozowski, sanocki, strzyżowski, bieszczadzki, leski) w salach wynajętych przez Zamawiającego. Lokalizacja usług doradczych zostanie dostosowana do preferencji uczestników projektu.

 

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Terminy świadczenia usług doradczych w ramach zamówienia: 14 – 20 listopad 2016 r. Zgodnie z pkt III niniejszego zapytania ofertowego.
2. Doradztwo odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem Zamawiającego, który przedstawiony zostanie Wykonawcy/om po wyłonieniu Wykonawcy/-ów, najpóźniej przed rozpoczęciem zlecenia.


Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej osobiście / kurierem / pocztą na adres:
Biuro projektu: „WSPARCIE W STARCIE”
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38 – 400 Krosno

 

Termin składania ofert: do dnia 7.11.2016 r., w godzinach pracy Biura Projektu „WSPARCIE W STARCIE”, od 7:30 do 15:30. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura projektu „WSPARCIE W STARCIE”. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego