Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr PIG/9.6.2/2014/2

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie informuje, iż w postępowaniu ofertowym nr PIG/9.6.2/2014/2 mającym na celu wybór ośrodka, który przeprowadzi egzaminy z języka angielskiego dla uczestników projektu:


„Z językiem obcym na koniec świata”

realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.06.02-18-222/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych


do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty oferta od:

1.
Fundacja British Council
Aleje Jerozolimskie 59
00-697 Warszawa

2.
Lang LTC sp. z o.o.
ul. Sędziowska 5
02-081 Warszawa

3.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Ul. Rynek 1
38 – 400 Krosno


Oferty sprawdzono pod względem formalnym. Ustalono, iż:

- Oferta Fundacji British Council zawierała błędy formalne w postaci: brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego możliwość przeprowadzenia egzaminów międzynarodowych KET oraz FCE (załącznik nr 3), a więc nie spełniono warunku z punktu 5 zapytania ofertowego z dnia 28 sierpnia 2014 r. nr PIG/9.6.2/2014/2. Ponadto stwierdzono, iż podpis na ofercie nie jest podpisem czytelnym, ani opatrzonym pieczęcią imienną podpisującego ofertę, a więc nie spełniono warunku z punktu 5 zapytania ofertowego z dnia 28 sierpnia 2014 r. nr PIG/9.6.2/2014/2. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie zapisów punktu 5 zapytania ofertowego z dnia 28 sierpnia 2014 r. nr PIG/9.6.2/2014/2 postanowił odrzucić ofertę z przyczyn formalnych.

- Oferta Lang LTC sp. z o.o. zawierała błędy formalne w postaci: brak podpisanego załącznika nr 2, co uniemożliwia ocenę czy Oferent spełnia warunki określone w punkcie 6 zapytania ofertowego z dnia 28 sierpnia 2014 r. nr PIG/9.6.2/2014/2. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie zapisów punktu 5 zapytania ofertowego z dnia 28 sierpnia 2014 r. nr PIG/9.6.2/2014/2 postanowił odrzucić ofertę z przyczyn formalnych.

- Oferta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia została sporządzona poprawnie pod względem formalnym.W wyniku zbadania złożonej oferty Komisja Konkursowa przyznała:
100 pkt w kryterium I (cena) dla oferty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia.


Suma punktów przyznanych dla oferty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia wynosi 100. Stwierdzono również, iż złożona oferta nie zawiera braków formalnych, a Oferent nie podlega wykluczeniu. Stwierdzono również, iż kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na wykonanie zadania nie są niższe od kwot zaproponowanych przez Oferenta w ofercie.


W związku z powyższym Zamawiający – Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie informuje, iż zamierza zawrzeć z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem procedury. Jednocześnie informujemy, że umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą / Oferentem zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. O terminie zawarcia umowy oferent Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji bądź telefonicznie.


CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego