Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego PIG/9.6.2/2014/2

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr PIG/9.6.2/2014/2

w postępowaniu opartym na zasadzie konkurencyjności mającym na celu wybór ośrodka, który przeprowadzi egzaminy z języka angielskiego dla uczestników projektu „Z językiem obcym na koniec świata”.


realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, na podstawie Umowy 
nr UDA-POKL.09.06.02-18-222/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt pt.: „Z językiem obcym na koniec świata” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego KET – Cambridge English: Key (poziom podstawowy A2)., FCE – Cambridge English: First (poziom średniozaawansowany wyższy B2).  


Do egzaminu KET przystąpi 24 pełnoletnich uczestników projektu.

Do egzaminu FCE przystąpi 72 pełnoletnich uczestników projektu.

Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym. Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2014 r. o godzinie 14:30.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego