Zapytanie Ofertowe nr 2 dotyczące zamówienia w ramach projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 2/POKL/8.1.1/2014

na zasadzie konkurencyjności dotyczącej zamówienia
w ramach projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”

 

 

Usługa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:

55270000-3: Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.

55200000-2: Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe inne niż hotelowe.

 

Projekt pt.: „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 


Termin składania ofert: 17 czerwiec 2014 r., do godziny 14:00.
Termin otwarcia ofert: 17 czerwiec 2014 r., o godzinie 15:00.

 

 

Zapytanie Ofertowe

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik Nr 3 Oświadczenie-Akceptacja harmonogramu noclegów

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego