Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie portalu internetowego

 

 

Krosno, 6.05.2014 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

W związku z przeprowadzeniem przetargu pisemnego otwartego, prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie portalu internetowego w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.” Podkarpacka Izba Gospodarcza zawiadamia:

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

IDEO sp. z o.o.

ul. Nad Przyrwą 13

35-234 Rzeszów 

NIP 517 017 81 88


 

Ww. oferta otrzymała 88,14 punktów, w tym, w kryterium cena 50,47 punktów.

Cena oferty: 131.610,00 PLN brutto

Sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100.


W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

 

Oferent

Nazwa kryterium

Przyznane punkty

Suma punktów

IDEO sp. z o.o.

Ul. Nad Przyrwą 13

35 – 234 Rzeszów

NIP: 517 017 81 88


Cena

50,47

88,14

Ocena koncepcji funkcjonalnej i zarysu rozwiązań technicznych

37,67

Trigona sp. z o.o.

Ul. Przewóz 44

30 – 716 Kraków

NIP 675 134 53 81


Cena

60,00

81,67

Ocena koncepcji funkcjonalnej i zarysu rozwiązań technicznych

21,67

 


 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż w ciągu trzech dni od dnia ukazania się nieniejszego ogłoszenia.


 


Projetk współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu Państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego