Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia w ramach projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1/POKL/8.1.1/2014

o wartości powyżej 14.000 Euro netto na zasadzie konkurencyjności dotyczącej zamówienia w ramach projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”

Usługa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:

80561000-4: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

 

Projekt pt.: „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
Termin składania ofert: 16 maja 2014 r., do godziny 11:00.
Termin otwarcia ofert: 16 maja 2014 r., o godzinie 12:30.

 

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 


 

 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego