Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na badanie potrzeb przedsiębiorców

Krosno, 25.04.2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarguW związku z przeprowadzeniem przetargu pisemnego otwartego, prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na badanie potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.” Podkarpacka Izba Gospodarcza zawiadamia:Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk
Ul. Krucza 79
38 – 540 Zagórz
NIP 813 344 34 62


 

Ww. oferta otrzymała 94,33 punktów, w tym, w kryterium cena 60,00 punktów.

Cena oferty: 116.727,00 PLN brutto

Sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100.


 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż w ciągu trzech dni od dnia ukazania się nieniejszego ogłoszenia.

 


 

 


 

Projetk współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu Państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego