Ogłoszenie o przetargu na badanie potrzeb przedsiębiorców

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 2/04/RPO/2014 Prezesa Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie określającyego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na badanie potrzeb przedsiębiorców ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.”

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza
PRZETARG PISEMNY OTWARTY
prowadzony w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego
na badanie potrzeb przedsiębiorców ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.”

 

Nazwa i adres Organizatora/Zamawiającego:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno

www.pigkrosno.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel/fax: 13 43 695 90/13 43 234 47

 

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie www.pigkrosno.pl

 

Opis przedmiotu przetargu:

Wykonanie portalu internetowego zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na stronie www.pigkrosno.pl

Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do dnia 12.09.2014 r.

 

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Biurze Organizatora, tj. Podkarpackiej Izbie Gospodarczej, ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno, pok. nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2014 r. o godz. 14:00. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.04.2014 r. o godz. 15:00 w biurze Organizatora przy ul. Tysiąclecia 3.


Warunki uczestnictwa:
W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu
Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą „spełnia albo nie spełnia”


Kryteria oceny ofert: 
I. Cena (cena 60%).
II. Ocena zaproponowanej metodologii badań (ocena 40%).Ogłoszenie o przetargu wraz z Regulaminem przetargu oraz dokumentacją zamieszcza się na stronie www.pigkrosno.pl
Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie.


Do pobrania:

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1 wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu

Załącznik nr 3 wykaz doświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 opis metodologii badań

 


Projetk współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu Państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego