Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, iż w postępowaniu ofertowym nr PIG/9.6.2/2014/1 mającym na celu wybór ośrodka, który przeprowadzi egzaminy z języka angielskiego dla uczestników projektu „Z językiem obcym na koniec świata”, do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta od:

                                                                                                                                                                                                                                            

Oferta nr 1 / Oferent nr 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Ul. Rynek 1

38 – 400 Krosno

W wyniku zbadania złożonej oferty Komisja Konkursowa przyznała:

·         50 pkt w kryterium 1 dla oferty nr 1,

·         50 pkt w kryterium 2 dla oferty nr 1,

·         100 pkt jako sumę punktów, którą otrzymała oferta nr 1.

 

Suma punktów przyznanych dla oferty nr 1 wynosi 100. Stwierdzono również, iż złożona oferta nie zawiera braków formalnych, a Oferent nie podlega wykluczeniu. Stwierdzono również, iż kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na wykonanie zadania nie są niższe od kwot zaproponowanych przez Oferenta w ofercie nr 1.

W związku z powyższym Zamawiający – Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie informuje, iż zamierza zawrzeć z Oferentem nr 1, który złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem procedury.

 


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego