Ogłoszenie o przetargu

 

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 1/12/RPO/2013 Prezesa Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie określający REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego na Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.”

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza

PRZETARG PISEMNY OTWARTY

prowadzony w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego

na przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie w ramach projektu

pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.”

 

  1. Nazwa i adres Organizatora/Zamawiającego:

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno

Biuro Organizatora:

Ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno

www.pigkrosno.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel/fax: 13 43 695 90/13 43 234 47

 

  1. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie www.pigkrosno.pl

 

  1. Opis przedmiotu przetargu:

 

Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.”

zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na stronie www.pigkrosno.pl

  1. Termin wykonania zamówienia:  nie dłużej niż do dnia 15.05.2014 r.
  1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Biurze Organizatora, tj. Podkarpackiej Izbie Gospodarczej, ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno, pok. nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2013 r. o godz. 11:00. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.12.2013 r. o godz. 11:30 w biurze Organizatora przy ul. Tysiąclecia 3.

 

  1. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które spełniają warunki zapisane w § 5 Regulaminu przetargu

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą  „spełnia albo nie spełnia”

  1. Kryteria oceny ofert: 

                                                     I.            cena (cena 60%).

                                                     II.            Pozostałe (ocena 40%).

a)      Ocena wartości artystycznej i użytkowej zaproponowanej koncepcji nowego logo PIG oraz kolorystyki firmowej – 10%

b)      Ocena autorskiej koncepcji maskotki promocyjnej – 10%

c)       Ocena koncepcji kampanii promocyjnej w Internecie – 20%

 

Ogłoszenie o przetargu wraz z Regulaminem przetargu oraz dokumentacją projektową zamieszcza się na stronie www.pigkrosno.pl

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie.

 

 

Do pobrania:

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Wzór  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w przetargu i niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 – Wykaz świadczonych usług potwierdzających spełnianie warunku wiedza i doświadczenie

Załącznik nr 4 – wzór umowy

                                                                           

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego