ZAPYTANIE OFERTOWE Na stanowisko pracy specjalista ds. rozliczeń 2

parp

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla wartości zamówienia powyżej 14 tys. EUR

Na stanowisko pracy specjalista ds. rozliczeń

w ramach projektu pn. Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI); realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

1. Zamawiający: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Lewakowskiego 14, 38 – 400 Krosno, NIP 684-00-19-826, REGON: 370197266, tel./fax (013) 436 95 90, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , www.pigkrosno.pl. (nazwa, adres, Tel/fax, e-mal, strona www, NIP, REGON)

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie sporządzanie dokumentacji finansowej i księgowej w ramach realizowanych działań w ramach w/w projektu.

3. Warunki wymagane od Wykonawców Doświadczenie w wykonywaniu działań objętych zamówieniem.

4. Dokumenty wymagane od Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3
4.1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe posiadane przez Wykonawcę. Wykonawca składa ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 4.1.

5. Kryteria oceny ofert 100% - cena Zamawiający powoła komisję w liczbie 3 osób do oceny złożonych ofert. Komisja dokona oceny złożonych ofert w sposób następujący: Kryterium Cena: Max. Liczba punktów = 100 pkt. Obliczenie liczby punktów badanej oferty: Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert x 100 pkt. ÷ Cena brutto badanej oferty.

6. Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2011 r.

7. Termin składania ofert: 17.01.2011 do 21.01.2011 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.01.2011 r. o godz. 11.30. W otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców. Po otwarciu ofert Zamawiający przedstawi nazwy i adresy oferentów oraz ceny złożonych ofert.

8. Informacje dodatkowe
8.1. Wszelkie zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie, faxem lub e-mailem.
8.2. Oferenci mają prawo zapoznać się z treścią złożonych ofert w w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym .
8.3. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.
8.4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełniania dokumentów, ani wyjaśnienia treści złożonych ofert. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie dokumentów złożonych do oferty.
8.5. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym wszystkich oferentów pisemnie, faxem lub e-mailem.
8.6. Zamawiający zawrze umowę zlecenie na wykonanie zamówienia w terminie 7 dni od dokonania wyboru oferty.
8.7. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie co miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia kalendarzowego miesiąca kolejnego.
8.8. Od wyniku niniejszego postępowania nie przysługują żadne środki odwoławcze.


 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego