ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PIG/POKL/8.1.3/001/I-IV

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy w sprawie wynajęcia bilboardów pod plakaty wielkoformatowe w ramach projektu "Odpowiedzialne Podkarpacie".

 

Projekt „Odpowiedzialne Podkarpacie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie (Partner nr 1), i Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w Jaśle (Partner nr 2),  na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.03-18-005/10-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

---------------------------------

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego