Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem w sprawie wynajęcia bilboardów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego Nr PIG/POKL/8.1.3/001/I-IV
w sprawie wynajęcia bilboardów pod plakaty wielkoformatowe
w ramach projektu „Odpowiedzialne Podkarpacie”.

W dniu 01 lutego 2011 roku, do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty dodatkowe (na zasadzie dogrywki), wraz z wymaganymi załącznikami.

Kryteria wyboru ofert:

A) Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym (patrz pkt. 2 Zapytania ofertowego).
B) Najniższa cena – 100 %

Wybrana została oferta Numer 2, spełniająca łącznie w/w kryteria:

Art. Marketing Syndicate S.A.
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa – 35 300,00 zł brutto

   Nazwa Oferenta  Kryterium A Kryterium B 
 1  STRÖER,
ul. Belwederska 6A
00-762 Warszawa
 tak  37 992,20 zł brutto
 2  

Art. Marketing
Syndicate S.A.
ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

 tak  35 300,00 zł brutto

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego