Zawiadomienie o wyborze na stanowisko pracy specjalista ds. rozliczeń

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie
ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno


Wykonawcy wg rozdzielnika

 

            W związku z prowadzeniem postępowania w trybie zapytania ofertowego na stanowisko pracy specjalista ds. rozliczeń w ramach projektu pn. Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka niniejszym zawiadamia się o wyborze oferty najkorzystniejszej.

  1.             Jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta
  2.  

Izabela Proczek

(dane adresowe w dyspozycji Zamawiającego)

W/w Oferta otrzymała ogólną liczbę punktów: 100

W tym:

- w kryterium cena - 100 pkt.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego