Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PIG/POKL/8.1.1/563/VIII

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie                                                                                      Krosno, 12.04.2011 r.   ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno                                 

W związku z prowadzeniem postępowania nr PIG/POKL/8.1.1/563/VIII w trybie zasady konkurencyjności na wybór lektora języka rosyjskiego do prowadzenia szkolenia w zakresie języka rosyjskiego z elementami języka biznesowego w ramach projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja” zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta Pani Barbary Węgrzyn (dane adresowe w dyspozycji Zamawiającego)

W/w Oferta otrzymała ogólną liczbę punktów: 100

W tym:

- Kryterium I – cena oferty brutto - 70 pkt.

- Kryterium II – doświadczenie – 30 pkt.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego