Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej do organizacji szkoleń w ramach projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 2/PIG/AK/2012, dotyczące organizacji szkoleń dla przedsiębiorców z terenu powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego, w ramach projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, umieszczone na stronie Podkarpackiej Izby Gospodarczej www.pigkrosno.pl, wpłynęły 3 oferty.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 22 października 2012r. jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta złożona przez Firmę „Rohan Multimedia” Andrzej Olejko.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego