unijne

 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie na podstawie §10 ust. 5 Regulaminu przetargu pisemnego otwartego przedłuża termin składania ofert w postępowaniu ogłoszonym dnia 30 października 2012 r., prowadzonym w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój  pakietu usług dla podkarpackich MŚP", na dzień:

14 listopada 2012 r., godz. 11:00

Jednocześnie informujemy, że komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 r., o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego.

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 14
„Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”

Oraz zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem 14.11.2012 r. do godz. 11:30"

Oferty zawierające dopisek:

„Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”
Oraz zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem 8.11.2012 r. do godz. 10:30"

również pozostaną nieotwarte do dnia 14 listopada 2012 r., do godziny 11:30.
Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie ponadto informuje, że w dniu 8 listopada 2012 r. na stronie internetowej www.pigkrosno.pl zostanie zamieszczona dokumentacja techniczna dotycząca instalacji elektrycznej, w zakresie robót dot. wykonania instalacji elektrycznych.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego