Zawiadomienie o wyborze na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”.

unijne

W związku z prowadzeniem postępowania w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”.


Jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta:


Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Spółka Akcyjna
Ul. Lewakowskiego 25
38 – 400 Krosno


W/w Oferta otrzymała ogólną liczbę punktów: 100
W tym:
- w kryterium cena - 100 pkt.

Cena oferty: 1.144.897,81 PLN brutto
Słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 81/100 bruttoInne oferty złożone w postępowaniu:

Zakład Remontowo Budowlany Wiesław Markuszka
Ul. Żeromskiego 34
38 – 200 Jasło

Ww. oferta została przez Zamawiającego odrzucona na podstawie §12 ust. 8 pkt d) Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”. Oferent pomimo wezwania do uzupełnienia oferty nie przedstawił dokumentów, z których wynika, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ww. Regulaminu.
Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 7 grudnia 2012 r.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego