Zawiadomienie o wyborze dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego

unijne

W związku z prowadzeniem postępowania w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”.


Jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta: 


EUROPEL BOGDAN PELCZAR
ul. Spółdzielcza 4 
38 – 420 KorczynaW/w Oferta otrzymała ogólną liczbę punktów: 100
W tym:
- w kryterium cena - 100 pkt.

Cena oferty: 285.666,52 PLN brutto
Słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 52/100 brutto 

W postępowaniu została złożona 1 (jedna) oferta. Oferent spełnił wszystkie wymogi formalne.


Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż 3 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego