Wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG

OGŁOSZENIE O PRZETARGUPodkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza
PRZETARG PISEMNY OTWARTY


prowadzony w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego
na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”1. Nazwa i adres Organizatora/Zamawiającego:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno
www.pigkrosno.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel/fax: 013 43 695 90/13 43 234 47

2. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie www.pigkrosno.pl

3. Opis przedmiotu przetargu: usługi informatyczne - zgodnie z Regulaminem przetargu zamieszczonym na stronie www.pigkrosno.pl


4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do dnia 20.06.2013 r.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Organizatora tj. Podkarpackiej Izbie Gospodarczej, sekretariat.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2013 r. o godz. 14:00. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2013 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego.

6. Warunki uczestnictwa:
W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które spełniają warunki zapisane w § 5 Regulaminu przetargu


Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą „spełnia albo nie spełnia”

7. Kryteria oceny ofert:

  • cena - 60%,
  • ocena systemu funkcjonalności - 35%,
  • termin wykonania - 5%


Ogłoszenie o przetargu wraz z Regulaminem przetargu oraz dokumentacją projektową zamieszcza się na stronie www.pigkrosno.pl
Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie.

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin przetargu pisemnego otwartego

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w przetargu

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług w zakresie tworzenia stron internetowych, przygotowania rozwiązań informatycznych lub programowania - potwierdzenie doświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy 

Załącznik nr 5 Wzór - szczegółowy opis systemu funkcjonalności strony internetowej oraz opis funkcjonalności całego systemu, opis rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego