Rekrutacja

W okresie od 01.07.2019 do 31.03.2022 Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator subregionu krośnieńskiego, realizuje projekt "Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych - subregion SK"

 

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem:

Regulamin Podmiotowego Systemu Finansowania

 

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca składa następujące dokumenty: 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 

Załacznik nr 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minims

 

Załącznik nr 5 Dane pracownika delegowanego do udziału w projekcie 

 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wieku 50+

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji

 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o wyborze usługi rozwojowej zarejestrowanej w ZRK

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamych usług w BUR

 

UWAGA!!! Oprócz powyższych dokumentów konieczne jest dołączenie zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa oraz wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji. 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego