Platforma Gospodarcza Polsko-Ukraińska

Okres realizacji

05.2006 – 08.2007

Główny cel projektu

Uruchomienie Międzynarodowej Platformy Handlowej – e-płaszczyzny polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Źródła finansowania

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest w szczególności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Podkarpacka Izba Gospodarcza realizuje projekt w partnerstwie z Zakarpacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Użgorodzie

Działania/rezultaty

• zaprojektowanie i uruchomienie platformy handlowej w celu rozwijania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego