Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Czas na pracę – praca na czas”

Okres realizacji

03.2005 – 03.2008

Główny cel projektu

Wyeliminowanie istniejących barier w korzystaniu przez sektor MŚP z zatrudnienia tymczasowego; ułatwienie integracji lub reintegracji osób dyskryminowanych z rynkiem pracy; stworzenie systemu opartego o zunifikowane standardy wymagań dla stanowisk administracyjno – handlowych w sektorze MŚP.

Źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Grupa docelowa

82 osoby

Działania/rezultaty

 

• wypracowanie standardów wymagań dla określonych stanowisk pracy tymczasowej,

 

• opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych na poszczególne stanowiska,

 

• wypracowanie systemu certyfikacji,

 

• pilotażowe zatrudnienie 25 przeszkolonych osób bezrobotnych w MŚP woj. Podkarpackiego,

 

• upowszechnienie osiągniętych rezultatów,

 

• promocja i upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia na przykładzie stosowanych praktyk w krajach UE,

• promocja zatrudnienia tymczasowego wśród osób bezrobotnych i pracodawców;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego