Razem na rzecz aktywizacji zawodowej podkarpackich kobiet

Okres realizacji

2004r.

Główny cel projektu

Wzrost aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym na terenie województwa podkarpackiego, poprzez wypracowanie nowatorskich rozwiązań istniejących problemów związanych z aktywizacją zawodową kobiet w oparciu o utworzoną lokalną koalicję instytucji rynku pracy, przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Źródła finansowania

Program "Środki Przejściowe" 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu" - Komponent 1 Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawą poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym.

Grupa docelowa

Nieaktywne zawodowo kobiety województwa podkarpackiego.

Działania/rezultaty

 

• utworzenie portalu internetowego – ok. 4.000 odwiedzających,

 

• doradztwo on–line z zakresu:.

 

1.Doradztwo zawodowe.

 

2. Aktywne metody poszukiwania pracy.

 

3. Macierzyństwo a praca.

 

4. Równouprawnienie w pracy – teoria a praktyka.

 

5.Potencjał osobisty na rynku pracy.

 

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia itp.).

 

7. Samozatrudnienie.

 

8. Źródła finansowania działalności gospodarczej.

 

9. Produkt lokalny i tradycyjne zawody.

 

10. Kobieta w życiu społecznym i politycznym.

 

Z doradzwta on-line skorzystało ok. 200 os

 

• moduł e-learning z zakresu tematycznego j.w. – skorzystało ok. 200 os..

 

• publikacja poradnika – 1000 egzemplarzy;

 

• publikacja Programu Aktywizacji Zawodowej – 1.000 egzemplarzy;

 

• przeprowadzenie warsztatów z tematów:

 

Lokalny rynek pracy,

 

Identyfikacja potrzeb na regionalnym rynku pracy,

 

Wypracowanie założeń do Programu aktywizacji zawodowej kobiet.

• opracowanie lokalnych programów na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet, a w szczególności kobiety z terenu województwa podkarpackiego.

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego