Subusługi w ramach Programu Reorientacji i Przekwalifikowań Podkomponent B-1”

Okres realizacji

06.-11.2004 r.

Główny cel projektu

Wykonanie profesjonalnych usług dla samorządów województwa podkarpackiego.

Źródła finansowania

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Grupa docelowa

Samorządy województwa podkarpackiego

Działania/rezultaty

 

wykonanie profesjonalnych usług dla samorządów województwa podkarpackiego   - dla powiatu brzozowskiego: raport zawierający analizę dostępnych opracowań strategicznych, plan promocji powiatu, system identyfikacji wizualnej, projekty graficzne kluczowych materiałów promocyjnych, program rozwoju lokalnego, strategię rozwoju przedsiębiorczości i walki z bezrobociem, strategię rozwoju turystyki, mapę inwestycyjną dla powiatu, studium wykonalności, tabliczki imienne na drzwi, tablice informacyjne, wydruk wizytówek i papieru firmowego, wydruk folderu promocyjnego i gospodarczego, opracowanie i wydruk mapy turystycznej, instalację mapy inwestycyjnej na stronie internetowej starostwa;

 

– dla powiatu sanockiego: utworzenie nowej strony internetowej powiatu, utworzenie prezentacji multimedialnej, zaprojektowanie i wydruk foldera turystyczno – gospodarczego;

 

– dla powiatu przeworskiego: utworzenie prezentacji multimedialnej powiatu, zaprojektowanie i wydruk foldera turystyczno – gospodarczego;

– dla powiatu lubaczowskiego: utworzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, utworzenie miniportalu powiatu lubaczowskiego oraz zaprojektowanie i wykonanie systemu obiegu dokumentów w starostwie.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego