Gminne Centrum Informacji w Dukli

Okres realizacji

09.2004 – 09.2005

Główny cel projektu

Udostępniające m.in. bezpłatną kawiarenkę internetową mieszkańcom Dukli i okolic

Źródła finansowania

Program Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca”.

Grupa docelowa

Bezrobotni, młodzież, pracujący, turyści, zainteresowani poszukiwaniem pracy, sporządzeniem dokumentów aplikacyjnych, podwyższaniem swoich umiejętności, chcący skorzystać z komputerów mających dostęp do Internetu, zainteresowani walorami Beskidu Niskiego

Działania/rezultaty

 

Usługi świadczone na rzecz bezrobotnych:

 

 • pomoc w poszukiwaniu ofert pracy (przegląd internetowych serwisów zawierających oferty pracy na rynku lokalnym, ogólnopolskim, a także poza granicami kraju),
 • dostęp do własnej bazy danych o firmach oraz ofertach pracy,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów (CV, list motywacyjny),
 • doradztwo w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy.

 

Usługi świadczone na rzecz osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą oraz na rzecz MŚP:

 

 • doradztwo w zakresie podstawowych czynności związanych z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej (wypełnienie wniosku o rejestrację, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego – wybór optymalnej formy opodatkowania, deklaracje ZUS, itp.),
 • pomoc w zakresie opracowywania zarysu biznesplanu,
 • poradnictwo w zakresie prawa pracy i prawa gospodarczego, marketingu, programów pomocowych dla MŚP, rachunkowości, dostępnych kredytów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Usługi świadczone na rzecz młodzieży:

 

 • poradnictwo w zakresie metod poszukiwania informacji w Internecie (zaawansowane funkcje wyszukiwarek),
 • ocena wiarygodności prezentowanych w internecie materiałów,
 • Centrum Wolontariatu – pomoc w znalezieniu pracy o charakterze wolontariackim w środowisku lokalnym, w innych rejonach Polski oraz poza granicami kraju. Dla osób zainteresowanych prowadzone będą nieodpłatne szkolenia dotyczące metod pozyskiwania funduszy w organizacjach pozarządowych.
 • informacje o ofercie edukacyjnej, zawodach przyszłościowych oraz planowaniu kariery poprzez wybór ścieżki edukacyjnej.

 

Usługi świadczone na rzecz rolników:

 

 • informacje na temat programów pomocowych skierowanych na rozwój obszarów wiejskich (m.in. SAPARD)
 • pomoc w opracowaniu koncepcji dywersyfikacji źródeł dochodu (analiza predyspozycji osobowościowych, analiza SWOT, przykłady udanych przedsięwzięć realizowanych w analogicznych warunkach)
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
 • doradztwo przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

 

Usługi na rzecz placówek edukacyjnych:

 

 • lekcje informatyki dla uczniów
 • lekcje obsługi sprzętu komputerowego i biurowego
 • nauka korzystania z internetu (wyszukiwanie potrzebnych informacji, obsługa poczty, budowa własnej witryny www).

 

Usługi dodatkowe:

 

 • organizacja kursów, szkoleń i konferencji na indywidualne zlecenia
 • tworzenie środowiska wsparcia turystyki i agroturystyki w regionie - promocja w oparciu o prowadzone przez Wnioskodawcę Centrum Informacji Turystycznej w Krośnie oraz portal internetowy www.beskidniski.info
 • tworzenie lokalnego system wsparcia dla organizacji pozarządowych – pomoc w opracowywaniu programów fundraisingowych, wniosków o dofinansowanie, własnych stron www, prowadzeniu księgowości itp.

 

Do końca realizacji projektu z usług Centrum skorzystało blisko 6 tys. beneficjentów, w tym młodzież (4,7 tys.), osoby bezrobotne (0,8tys.), osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej (0,14tys.), rolnicy (0,25tys.)

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego