Współpraca z Miastem Krosnem – Zabytki przeszłości szansą dla przyszłości

Okres realizacji

24.08.2001

Główny cel projektu

Wskazanie możliwości wykorzystania zabytków przeszłości do promocji i rozwoju regionalnego

Źródła finansowania

Fundacja Karpacka Sanok

Grupa docelowa

Wszyscy zainteresowani promocją regionu z wykorzystaniem zasobów w postaci zabytków. Rezultaty: materiały pokonferencyjne znalazły się w publikacji pt. „Zabytki przeszłości szansą dla przyszłości”.

Działania/rezultaty

 

• popularyzacja wiedzy na temat zabytków polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego.

 

• organizacja konferencji międzynarodowej „Zabytki przeszłości szansą dla przyszłości - zabytki architektury i ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych regionów Euroregionu Karpackiego na przykładzie części polskiej i słowackiej”, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji prowadzących modelową działalność w zakresie wykorzystania walorów obiektów zabytkowych do promocji i rozwoju społeczności lokalnych.

 

• promocja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego poprzez: 

 

- prezentację instytucji „modelowych” na targach turystycznych w Krośnie i w Świdniku

 

- przygotowanie i prezentacja na targach stoiska eksponującego obiekty zabytkowe mniej znane, a warte wypromowania i posiadające potencjalne możliwości przysłużenia się rozwojowi lokalnemu,

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego