Wolontariat pracowniczy w społecznie odpowiedzialnej firmie

Okres realizacji

07-12.2008

Główny cel projektu

Integracja i aktywizacja społeczna biznesu poprzez upowszechnianie wiedzy na temat wolontariatu pracowniczego w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Źródła finansowania

Program Operacyjny – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Grupa docelowa

Właściciele oraz pracownicy firm z terenu województwa podkarpackiego.

Działania/rezultaty

• utworzenie portalu internetowego jako narzędzia do przeprowadzenia modułu e-learning oraz doradztwa on-line,

• zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych seminariów szkoleniowych i warsztatach diagnostycznych,

• wydanie publikacji „Wolontariat pracowniczy – dobre praktyki w firmach społecznie odpowiedzialnych”,

• zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli: przedsiębiorców, pracowników firm, samorządów, organizacji pozarządowych oraz mediów poświęconej upowszechnieniu i promocji osiągniętych w ramach projektu rezultatów, jak również zaprezentowaniu opracowanej publikacji;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego