Wzrost świadomości zawodowej mieszkańców uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w aspekcie tworzenia oferty turystycznej

Okres realizacji

07-12.2008

Główny cel projektu

Podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój i okolicznych wsi

Źródła finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3.

Grupa docelowa

Bezrobotni mieszkańcy uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

Działania/rezultaty

• zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń tematycznych:
- „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”

- „Produkt turystyczny”

- „Promocja i internet w branży turystycznej”

• prowadzenie doradztwa tematycznego:
- „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”

-„Produkt turystyczny”

-„Promocja i internet w branży turystycznej”
• przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych:

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego