Specjalista handlu międzynarodowego

Okres realizacji

1.01.2009 - 31.08.2010,

Główny cel projektu

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 110 osób pracujących z terenu powiatów: krośnieńskiego, m.Krosna, jasielskiego i brzozowskiego i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie.

Źródła finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Grupa docelowa

Osoby mieszkające na terenie powiatów: krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego
i brzozowskiego, pracujące w branży handlowo-usługowej, których kwalifikacje zawodowe są niedostosowane do wymagań pracodawców regionu.

Działania/rezultaty

• zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego BO:

-        Zajęcia indywidualne,

-        Zajęcia grupowe,

•zorganizowanie i przeprowadzenie:

szkoleń z modułu teoretycznego:

-        Handel zagraniczny,

-        Techniki sprzedaży,

-        Negocjacje handlowe,

szkoleń z modułu językowego z elementami języka biznesowego - język angielski/rosyjski.

Strona internetowa projektu:

www.specjalista.pigkrosno.pl

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego