Nowy zawód – Nowe perspektywy

Okres realizacji

1.01.2009 – 07.2010

Główny cel projektu

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 80 osób i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie.

Źródła finansowania

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Grupa docelowa

Osoby mieszkające na terenie powiatów: krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego i brzozowskiego, pracujące w branży mechanicznej lub w firmach wykorzystujących nowoczesne technologie,

Działania/rezultaty

• zrealizowano szkolenia zawodowe w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz specjalistycznych programów AutoCad i Catia:

· szkolenia z obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

· szkolenia z programu AutoCad,

· szkolenia z programu Catia,

• język angielski z elementami języka technicznego;

Strona internetowa projektu:

www.nowyzawod.pigkrosno.pl

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego