Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw

Okres realizacji

01.01.2009 r. – 31.12.2010

Główny cel projektu

Podniesienie kompetencji 80 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego z zakresu wdrażania, utrzymania i tworzenia dokumentacji Systemów Zarządzania Jakością ISO dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności firm.

Źródła finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Grupa docelowa

80 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego

Działania/rezultaty

• przeprowadzenie szkoleń i warsztatów o tematyce Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, tj.

- przeprowadzenie 4 szkoleń podstawowych na temat „Podstawy SZJ ISO”,

- przeprowadzenie 3 szkoleń „Auditor wewnętrzny SZJ ISO” ,

- przeprowadzenie 3 szkoleń „Doskonalenie umiejętności Auditora wewnętrznego SZJ ISO”,

- przeprowadzenie 2 szkoleń „Pełnomocnik ds. SZJ ISO”,

- przeprowadzenie 2 szkoleń „Doskonalenie Pełnomocnika ds. SZJ ISO”,

- przeprowadzenie 1 szkolenia „Menedżer jakości”,

- przeprowadzenie 2 edycji po 5 warsztatów „Dokumentowanie SZJ ISO”;

www.iso.pigkrosno.pl

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego