Kapitał dla przedsiębiorczych

Okres realizacji

01.01.2009 – 31.12.2010

Główny cel projektu

Poprawa sytuacji gospodarczej naszego regionu poprzez promocję postaw przedsiębiorczych i pomoc młodym przedsiębiorcom

Źródła finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Grupa docelowa

Osoby bezrobotne oraz pracujące z preferencyjnych terenów. Oraz niskich kwalifikacjach.

Działania/rezultaty

• przeszkolenie 94 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

• udzielenie 470 godzin doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz 50 godzin doradztwa po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla Beneficjentów Ostatecznych,

• przyznanie 72 jednorazowych dotacji inwestycyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą,

• przyznanie 70 wsparć pomostowych dla Beneficjentów Ostatecznych, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą,

• przyznanie 1 przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego