Europejskie lekcje przedsiębiorczości

Okres realizacji

1.06.2009 - 31.12 2009

Główny cel projektu

Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, aktywizujących ich rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do edukacji  w dziedzinie przedsiębiorczości w aspekcie europejskiego rynku pracy.

Źródła finansowania

Program Operacyjny – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Grupa docelowa

młodzież (do 18 roku życia) 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego i brzozowskiego – chcąca uzyskać umiejętności kluczowe w ramach zajęć pozalekcyjnych

Działania/rezultaty

• realizacja działań informacyjno – promocyjnych

• Uruchomienie modułu
e-learning na portalu projektu obejmującego 10 tematów

1. Funkcjonowanie jednolitego rynku Unii Europejskiej.

2. Rynek pracy w Polsce i UE.

3. Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce i różnych krajach UE.

4. Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i różnych krajach UE.

5. Źródła finansowania działalności gospodarczej.

6. Programy edukacyjne dla młodzieży.

7. Aktywne i skuteczne metody poszukiwanie pracy na poziomie rynku europejskiego.

8. Biznes plan.

9. Europejskie prawo pracy.

10. Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR, dobre praktyki

• Świadczenie usług doradztwa on-line na portalu internetowym projektu obejmuje 10 tematów:

1. Runek pracy w Polsce i UE.

 1. doradztwo zawodowe.
 2. Źródła finansowania działalności gospodarczej.
 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu – korzyści wdrażania idei CSR.
 4. Samozatrudnienie.
 5. Aktywne i skuteczne metody poszukiwanie pracy na poziomie rynku europejskiego.
 6. Edukacja i podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w UE.
 7. Staż i wolontariat w krajach UE.
 8. Marketing i promocja firmy.

10.Normalizacje i certyfikacje w firmach.

Europejskie lekcje przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, obejmujące 5 następujących tematów:

 

 1. Rynek pracy w Polsce i UE.
 2. Doradztwo zawodowe - określenie predyspozycji zawodowych młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do prowadzenia własnej firmy – zajęcia warsztatowe.
 3. Przedsiębiorczość w praktyce, czyli jak założyć i prowadzić własną firmę w UE – zajęcia warsztatowe.
 4. Fundusze europejskie wspierające przedsiębiorczość.

5. Nowoczesne techniki autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się
o pracę na poziomie rynku europejskiego (pisanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna) -zajęcia warsztatowe.

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego