Odpowiedzialne Podkarpacie

Okres realizacji

01.2011- 12.2011

Główny cel projektu

Promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz idei zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy

Źródła finansowania

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

 

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Grupa docelowa

-pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw;

-związki zawodowe;

-związki pracodawców;

-  Jednostki Samorządu Terytorialnego;

-  organizacje pozarządowe (NGO);

- społeczności lokalne.

Działania/rezultaty

• utworzenie i funkcjonowanie strony internetowej na temat CSR i Flexicurity.
• zorganizowanie seminariów informacyjno-promocyjnych we wszystkich powiatach woj.   podkarpackiego.
• przeprowadzenie badań oczekiwań względem CSR i idei Flexicurity w woj. podkarpackim i upowszechnianie tych badań w formie wydanej publikacji.
• zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach na temat społecznej odpowiedzialności i idei Flexicurity;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego