Bieszczadzkie zbójowanie na rowerze

Okres realizacji

01.03.2010 – 31.12.2010

Główny cel projektu

Wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych oraz tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości

Źródła finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 20072013.

Działania/rezultaty

 

• zorganizowanie warsztatów, podczas których uczestnicy nabywali podstawowe umiejętności w wykonywaniu prostych wyrobów rzemieślniczych charakterystycznych dla obu stron Karpat, które mogłyby stać się produktem turystycznym.

 

• przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci strony internetowej, przewodnika i folderu opisujących tematykę zbójecką w Karpatach.

 

• inwentaryzacja pamiątek i atrakcji związanych ze zbójectwem i towarzyszącymi mu legendami w Karpatach;

 

 

Strona internetowa projektu: www.zbojnicy.pigkrosno.pl

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego