Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie

kapital-ludzki2

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krośnie działał w ramach ogólnopolskiej sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, która powstała, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne Ośrodki EFS ułatwiały zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo wspierały potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służyły również projektodawcom pomocą  w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki EFS aktywizowały lokalne społeczności, wpierały instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstw, które służyły rozwojowi regionu, pomagały diagnozować problemy na lokalnym/regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom.

Na terenie całego kraju funkcjonowały 52 Regionalne Ośrodki EFS. Sieć tworzyły różne instytucje np. organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze, szkoły wyższe, mające zróżnicowane struktury, zasady działania, potencjał, doświadczenie oraz działające w zróżnicowanym środowisku.

Regionalne Ośrodki EFS działały w Polsce od 2005 roku. Przy ich współpracy w latach 2005–2007 powstało kilka tysięcy projektów współfinansowanych z EFS, które wsparto przy realizacji, a z ich doradztwa skorzystało już kilkadziesiąt tys. klientów.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego