Jestem swoim szefem

kapital-ludzki

Podkarpacka Izba Gospodarcza w okresie od 01.11.2012 r. do 31.07.2014 r. realizuje projekt pt. „Jestem swoim szefem!”

Projekt „Jestem swoim szefem!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-038/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

CEL PROJEKTU
 

Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna poprzez uzyskanie samozatrudnienia.
W ramach projektu przewidujemy następujące formy wsparcia:

- bezzwrotną dotację na założenie firmy do 40 000,00 zł
- wsparcie pomostowe (w wysokości 1 200,00 zł na 1 m-c) wypłacane  przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia firmy
- wsparcie szkoleniowo-doradcze.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie, zamieszkujące powiat krośnieński lub miasto Krosno województwa podkarpackiego, które nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie otrzymały od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności oraz należą do jednej lub kilku z poniższych kategorii:

- osoby poniżej 25 roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne.

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. (13) 43 695 90

Osoby do kontaktu:

 1. Anna Brzezińska, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Izabela Jaźwiecka, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU - NABÓR I

 1. składania dokumentów:
  od 09.01.2013 do 22.01.2013 w godz. od 8.00 do 15.30  

Miejsce składania dokumentów:

Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14
Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego do Projektu na obowiązującym wzorze (załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z pozostałymi Dokumentami rekrutacyjnymi (załączniki: 1 i 2) w wyznaczonym terminie osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu w terminie rekrutacji (decyduje data wpływu dokumentów).
1.    W przypadku osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych każda osoba otrzyma potwierdzenie ich złożenia.
2.    W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty/kuriera, decyduje data wpływu formularza do Biura Projektu przy czym data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia rekrutacji. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie do Kandydata pisma informującego o przyjęciu dokumentów.
3.    W przypadku składania dokumentów przez osoby trzecie wymagane będzie pisemne upoważnienie od Kandydata do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, od następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu.
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych. Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z ww. dokumentami.

UWAGA!!!

Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie składają w okresie ogłoszonego naboru Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami: 1 i 2 (na obowiązujących wzorach).
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie po zakończeniu I Etapu rekrutacji (ocena formalna i merytoryczna wszystkich złożonych dokumentów rekrutacyjnych) i II Etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna z Doradcą zawodowym i Doradcą ds. MŚP) zobowiązani są do uzupełnienia załączników: 3, 4, 5 i 6 (na obowiązujących wzorach).


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 

DOKUMENTY SKŁADANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZONY NABÓR:

ZAŁ. 1  DO RR - FORMULARZ REKRUTACYJNY - WZÓR

 1. ZAŁ.DO FR - OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU - WZÓR
 2. ZAŁ.DO FR - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIUM KWALIFIKACYJNEGO – WIEK - WZÓR

 

 

DOKUMENTY UZUPEŁNIANE TYLKO PRZEZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. ZAŁ.DO FR - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - WZÓR
 2. ZAŁ.DO FR - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH - WZÓR
 3. ZAŁ.DO FR - OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE TYLKO W JEDNYM PROJEKCIE - WZÓR
 4. ZAŁ.DO FR - OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS - WZÓR

 

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

ZAŁ. 2  DO RR - KARTA OCENY FORMALNEJ

ZAŁ. 3 DO RR - KARTA OCENY MERTYORYCZNEJ

ZAŁ. 4 DO RR - SUMARYCZNA KARTA OCENY I ETAP

ZAŁ. 5 DO RR - SUMARYCZNA KARTA OCENY II ETAP

ZAŁ. 6 DO RR - KARTA OCENY Z ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

ZAŁ. 7 DO RR - KARTA OCENY Z ROZMOWY Z DORADCĄ DS. MŚP

ZAŁ. 8 DO RR - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH

 

WSPARCIE FINANSOWE

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZAŁ. 1 - DO RWF WNIOSEK U UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

ZAŁ. 2 - DO RWF WNIOSEK U UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁ. 3 - DO RWF BIZNES PLAN

ZAŁ. 4 - DO RWF SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

ZAŁ. 5 - DO RWF OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

ZAŁ. 6 - DO RWF OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

ZAŁ. 7 - DO RWF FORMULARZ INFORMACJI PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

ZAŁ. 8 - DO RWF KARTA OCENY FORMALNEJ

ZAŁ. 9 - DO RWF KARTA OCENY BIZNES PLANU

ZAŁ. 10 - DO RWF OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

ZAŁ. 11 - DO RWF UMOWA NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

ZAŁ. 12 - DO RWF UMOWA NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁ. 13 - DO RWF OŚWIADCZENIA DO UMOWY WF I WP

 

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU - NABÓR II 

 

od 04.03.2013 do 15.03.2013 w godz. od 8.00 do 15.30  

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego do Projektu na obowiązującym wzorze (załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z pozostałymi Dokumentami rekrutacyjnymi (załączniki: 1 i 2) w wyznaczonym terminie osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu w terminie rekrutacji (decyduje data wpływu dokumentów).

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, od następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych. Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z ww. dokumentami.

UWAGA!!!

Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie składają w okresie ogłoszonego naboru Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami: 1 i 2 (na obowiązujących wzorach).


Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie po zakończeniu I Etapu rekrutacji (ocena formalna i merytoryczna wszystkich złożonych dokumentów rekrutacyjnych) i II Etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna z Doradcą zawodowym i Doradcą ds. MŚP) zobowiązani są do uzupełnienia załączników: 3, 4, 5 i 6 (na obowiązujących wzorach).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

REKRUTACJA

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 

DOKUMENTY SKŁADANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZONY NABÓR:

ZAŁ. 1  DO RR - FORMULARZ REKRUTACYJNY - WZÓR

 1. ZAŁ. 1  DO FR - OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU - WZÓR
 2. ZAŁ. 2  DO FR - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIUM KWALIFIKACYJNEGO – WIEK - WZÓR

 

 

DOKUMENTY UZUPEŁNIANE TYLKO PRZEZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. ZAŁ.3 DO FR - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - WZÓR
 2. ZAŁ.4 DO FR - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH - WZÓR
 3. ZAŁ.5 DO FR - OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE TYLKO W JEDNYM PROJEKCIE - WZÓR
 4. ZAŁ.6 DO FR - OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS - WZÓR

 

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

ZAŁ. 2  DO RR - KARTA OCENY FORMALNEJ

ZAŁ. 3 DO RR - KARTA OCENY MERTYORYCZNEJ

ZAŁ. 4 DO RR - SUMARYCZNA KARTA OCENY I ETAP

ZAŁ. 5 DO RR - SUMARYCZNA KARTA OCENY II ETAP

ZAŁ. 6 DO RR - KARTA OCENY Z ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

ZAŁ. 7 DO RR - KARTA OCENY Z ROZMOWY Z DORADCĄ DS. MŚP

ZAŁ. 8 DO RR - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH

 

WSPARCIE FINANSOWE

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZAŁ. 1 - DO RWF WNIOSEK U UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

ZAŁ. 2 - DO RWF WNIOSEK U UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁ. 3 - DO RWF BIZNES PLAN

ZAŁ. 4 - DO RWF SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

ZAŁ. 5 - DO RWF OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

ZAŁ. 6 - DO RWF OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

ZAŁ. 7 - DO RWF FORMULARZ INFORMACJI PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

ZAŁ. 8 - DO RWF KARTA OCENY FORMALNEJ

ZAŁ. 9 - DO RWF KARTA OCENY BIZNES PLANU

ZAŁ. 10 - DO RWF OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

ZAŁ. 11 - DO RWF UMOWA NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

ZAŁ. 12 - DO RWF UMOWA NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁ. 13 - DO RWF OŚWIADCZENIA DO UMOWY WF I WPz

 

 

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

 

Informujemy, iż uczestnicy projektu, którzy otrzymali pozytywną decyzję KOW, zgodnie z "Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości", zobowiązani są do wniesienia zabezpieczenia prawidłowj realizacji umowy na otrzymanie wsparcia  finansowego.

"Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości"

Poniżej zamieszczone są wzory obowiązujących dokumentów.

Dokumenty wypełniane w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w obecności pracownika instytucji (przez 1. Beneficjenta pomocy i jego współmałżonka - jeśli dotyczy; 2. Poręczyciela i jego współmałżonka - jeśli dotyczy:

Wzór weksla - pdf
Wzór weksla - xml
Wzór deklaracji wekslowej - pdf
Wzór deklaracji wekslowej - doc

Pozostałe dokumenty niezbędne do wypełnienia:

Kwestionariusz osobowy poręczyciela - wzór doc

Zaświadczenie z zakładu pracy - wzór pdf
Zaświadczenie z zakładu pracy - wzór doc

 
Oświadczenie o stanie cywilnym - wzór pdf
Oświadczenie o wspólności majątkowej - wzór pdf
Oświadczenie o wspólności majątkowej - wzór doc

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu.

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego