Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP

Podkarpacka Izba Gospodarcza w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2014 r. realizowala projekt pt. „Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”.


Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Celem nadrzędnym projektu był rozwój instytucji otoczenia biznesu, poprzez zwiększenie różnorodności usług świadczonych na rzecz podkarpackich firm sektora MŚP oraz podniesienie  poziomu wiedzy na temat realizowanych usług wśród przedsiębiorców, dzięki przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

A) Rozwój oferty Podkarpackiej Izby Gospodarczej poprzez wprowadzenie nowych i modyfikacja już świadczonych usług.

B) Poprawa dostępu firm z sektora MŚP do usług dostosowanych do ich potrzeb.

C) Podniesienie poziomu jakości i profesjonalizmu świadczonych usług.

D) Podniesienie poziomu wiedzy na temat nowych i zmodyfikowanych usług poprzez realizacje kampanii informacyjno-promocyjnej.

E) Zwiększenie poziomu rozpoznawalności Podkarpackiej Izby Gospodarczej oraz jej usług wśród podkarpackich MŚP.

 

DZIAŁANIA PROJEKTU:
1. Kampania informacyjno-promocyjna Podkarpackiej Izby Gospodarczej:

-Opracowanie jednolitej identyfikacji wizualnej Podkarpackiej Izby Gospodarczej.
-Opracowanie i wykonanie systemu tablic informacyjno-promocyjnych.
-Opracowanie projektów i wykonanie galanterii informacyjno-promocyjnej PIG.
-Kampania informacyjno promocyjna na portalach internetowych.
-Kampania informacyjno-promocyjna na bilboardach.
-Zorganizowanie konferencji podsumowujących projekt.


2. Badanie potrzeb przedsiębiorców pod kątem zainteresowania usługami on-line, w ramach nowej e-platformy Podkarpackiej Izby Gospodarczej.


3. Uruchomienie e-platformy Podkarpackiej Izby Gospodarczej, oferującej szeroki pakiet e-usług dla sektora MŚP.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego