O projekcie

logo1

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza realizuje projekt pt. "PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI", który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

 

Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.05.00-18-0005/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.06.2019 r.
Wartość projektu: 6 871 422,19 zł
Wartość dofinansowania: 5 124 170,14 zł

 

Obszar realizacji projektu SUBREGION KROŚNIEŃSKI: powiaty miasto Krosno, krośnieński, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki i strzyżowski.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji 337 przedsiębiorców sektora MŚP mających siedzibę/oddział/miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu „SK” woj. podkarpackiego tj. krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego i ich 1045 os. (460K) pracowników, w terminie do czerwca 2019 r.

 

Do projektu zapraszamy mikro (w tym os. samozatrudnione), małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracowników), które mają siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na dzień podpisania umowy promesy na obszarze subregionu „SK” woj. podkarpackiego tj.: krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego. Oddział/siedziba/miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji.

 

W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 337 firm z sektora MŚP i 1045 (460K) ich pracowników. Spośród 337 firm objętych wsparciem zaplanowano 230 mikro i samozatrudnionych, 97 firm małych i 10 średnich. Spośród 1045 os. biorących udział w projekcie 460 będą stanowić kobiety.

 

Priorytetowo będą traktowani:
Przedsiębiorcy:

a) wysokiego wzrostu,

b) którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;

c) którzy posiadają opracowaną diagnozę potrzeb szkoleniowych;

d) mający siedzibę na obszarze subregionu krośnieńskiego.

 

Pracownicy przedsiębiorstw:

a) powyżej 50 roku życia;

b) o niskich kwalifikacjach zawodowych;

c) z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Ponadto, priorytetowo będą traktowane usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji.


Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą starać się o dofinansowanie na zakup usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 

Usługi rozwojowe możliwe do dofinansowania:

usługi

 

 

 

Ustalone limity dofinansowania:

limity2

 

UWAGA !!!
Limit przeznaczony na osobę jest niezależny od pracodawcy, obowiązuje np. gdy pracownik zmieni miejsce zatrudnienia (kwota limitu jest przyporządkowana do numeru PESEL).

 

Dofinansowanie zostanie zwiększone o 10% w przypadku gdy:

a) na usługę rozwojową zostanie skierowany pracownik powyżej 50 roku życia;

b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach;

c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 


Zasady realizacji wsparcia:

krok po kroku

krok po kroku2

 

Aby przyspieszyć proces rekrutacji zachęcamy, aby już dziś zarejestrować się w BUR – Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
www.pigkrosno.pl 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego