Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:484) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:484) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
O projekcie

O projekcie

 

 

unia33

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, iż realizuje projekt pn.: AKTYWNI NA RYNKU PRACY dofinansowany w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynkupracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: listopad 2018 - marzec 2020

 

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

 

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 osób powyżej 29 r.ż., w tym bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku po 50 r.ż, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

  • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Certyfikowane szkolenia zawodowe
  • Płatne staże zawodowe do 6 miesięcy

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

• Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania

• Pośrednictwo pracy

• Doradztwo zawodowe grupowe

  • Szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe.

• Staże (do 6 miesięcy) Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, badania lekarskie, dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

 

 

DLA KOGO:

Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 r.ż, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.

 

 

EFEKTEM PROJEKTU BĘDZIE:

 

76 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.996.384,08 PLN

DOFINANSOWANIE: 1.836.673,35 PLN

W TYM WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.696.926,46 PLN

Planowany termin rekrutacji: listopad 2018 - sierpień 2019.

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Kletówki 52

38-400 Krosno

Tel. Kom. 693 879 878

Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47

www.pigkrosno.pl

 

 

 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego