ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu „WSPARCIE W STARCIE”

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym Nr 1/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu „WSPARCIE W STARCIE”.

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.            Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu. W ramach zlecenia doradca będzie zobowiązany co najmniej do weryfikacji dokumentów i pomocy w sporządzeniu wniosków o płatność przez uczestników projektu. Doradztwo będzie prowadzone w łącznym wymiarze 2h x 60 min. zegarowych na 1 Uczestnika projektu, dla 71 Uczestników projektu.

Zamówienie będzie realizowane po rozpoczęciu przez uczestników projektu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem doradztwa będzie weryfikacja dokumentów oraz pomoc w sporządzeniu wniosków o płatność. Indywidualne doradztwo specjalistyczne powinno uwzględniać indywidualne potrzeby uczestników projektu, dlatego Wykonawca usługi powinien wykonać przedmiot zlecenia tak aby sprostać oczekiwaniom uczestników.

Doradztwo będzie realizowane w terminach dostosowanych do potrzeb uczestników projektu. Zamawiający zastrzega, że jeden doradca nie powinien realizować więcej niż 9h zegarowych doradztwa w jednym dniu. W sytuacjach wyjątkowych, na które wpływ będzie mieć wyłącznie dobro uczestników projektu możliwe będzie świadczenie przez jednego doradcę więcej niż 9h zegarowych doradztwa w jednym dniu.

Doradztwo zostanie zrealizowane w terenie realizacji projektu (m. Krosno, pow. krośnieński, jasielski, brzozowski, sanocki, strzyżowski, bieszczadzki, leski) w salach wynajętych przez Zamawiającego. Lokalizacja usług doradczych zostanie dostosowana do preferencji uczestników projektu.

2.            Zamówienie wykonywane będzie na podstawie umowy cywilno – prawnej (umowa zlecenie) lub na podstawie umowy doradczej, za którą płatność będzie dokonana na podstawie faktury.

3.            Szczegóły Zamówienia:

– przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego w wymiarze łącznie max. 142 godz. zegarowych, z czego 56 godz. dla uczestników I tury naboru – planowana realizacja 16 I – 10 III 2017 r. oraz 86 godz. dla uczestników II tury naboru – planowana realizacja IV - VIII 2017 r. (szczegółowy termin będzie zależał od daty rozpoczęcia działalności przez uczestników wyłonionych w II naborze projektu. Planowany termin rozpoczęcia działalności to IV 2017 r. Zamawiający informuje, że możliwe będzie zorganizowanie dodatkowych naborów do projektu, jednakże wszyscy uczestnicy projektu powinni rozpocząć działalność nie później niż z końcem V 2017 r.). Co do zasady każdy z uczestników projektu powinien uzyskać wsparcie doradcze w okresie nie późniejszym niż 2 miesiące od daty rozpoczęcia działalności, zastrzega się jednak, że z uwagi na specyfikę poszczególnych działalności możliwe będzie przedłużenie okresu realizacji zakupów inwestycyjnych, co może się wiązać z opóźnieniem usług doradczych.

– Zamawiający dokona wyboru 2 wykonawców, z których każdy zrealizuje 50% wymiaru godzinowego zlecenia wykazanego powyżej w ust. 3. Zakłada się, że oceniający, który otrzyma najwyższą ilość punktów wykona w sumie 72 godziny zlecenia (28 godzin w pierwszym naborze oraz 44 godziny w drugim naborze), a oceniający, który otrzyma kolejną ocenę wykona 70 godzin zlecenia (28 godzin w pierwszym naborze oraz 42 godziny w drugim naborze).

 

 

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że podane wyżej terminy realizacji zamówienia oraz ilości godzin usług doradczych dla zamówienia mogą ulec zmianie, z uwagi na specyfikę realizacji projektu, np. niewyłonienie wystarczającej liczby uczestników w danym naborze, ogłoszenie dodatkowego naboru, rezygnację uczestników z udziału w projekcie, itp. Szczegóły dotyczące terminu wykonania prac, harmonogramu, ilości godzin zostaną Wykonawcy/om podane bezpośrednio przez rozpoczęciem realizacji danej części zlecenia.

 

 

TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.            Terminy świadczenia usług doradczych w ramach zamówienia: styczeń – marzec 2017 r. oraz kwiecień – sierpień 2017 r. Zgodnie z pkt III niniejszego zapytania ofertowego.

 

2.            Doradztwo odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem Zamawiającego, który przedstawiony zostanie Wykonawcy/om po wyłonieniu Wykonawcy/-ów. Z uwagi na specyfikę działania oraz różne potrzeby uczestników projektu zakłada się, że o terminach realizacji zlecenia (poszczególnych dniach oraz godzinach) Wykonawca będzie informowany nie wcześniej niż 4 dni robocze przed dniem doradztwa. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz różne potrzeby uczestników nie będzie możliwe przedstawienie przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu na realizację całego zlecenia / danej części zlecenia.

 

 

Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej osobiście / kurierem / pocztą na adres: 

 

Biuro projektu: „WSPARCIE W STARCIE” 

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Tysiąclecia 3

38 – 400 Krosno

 

 

Termin składania ofert: do dnia 13.01.2017 r., w godzinach pracy Biura Projektu „WSPARCIE W STARCIE”, od 7:30 do 15:30. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura projektu „WSPARCIE W STARCIE”. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

 

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego