Doradztwo on-line

Prosimy wypełnic oniższy formularz w celu uzyskania porady:

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
Proszę wybrać rodzaj klienta *
Bezrobotny
Osoba nieaktywna zawodowo
Zatrudniony
Inny
Przedsiębiorca
Jeśli bezrobotny to proszę wybrać status:
bezrobotny
osoba długotrwale bezrobotna
Jeśli osoba nieaaktywna zawodowo to prosze wybrać status:
osoba nieaktywna zawodowo
osoba ucząca się lub kształcąca się
Jeśli zatrudniony to proszę wybrać status:
rolnik
samozatrudniony
zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
zatrudniony w małym lub średnim przedsiębiorstwie
zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
Jeśli inny to proszę wpisać jaki:
Imie

Jeśli jesteś przedsiębiorcą to pomiń tą część i przejdź do części dolnej formularza "Dla przedsiębiorców"

Nazwisko
Pesel
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefom
E-mail
Wiek
Wykształcenie
Płeć
Proszę wpisać treść pytania

Część przeznaczona dla przesiębiorców

Proszę wybrać status
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
duży przedsiębiorca
NIP
Nazwa
Forma prawna
Nr PKD
Opis klasyfikacji działalności
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
E-mail
Imię
Nazwisko
Wiek
Wykształcenie
Proszę wpisać treść pytania
Proforms
Reload

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego