Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:648) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:648) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
DOTACJE NA START - ogłoszenie II rekrutacji do projektu

DOTACJE NA START - ogłoszenie II rekrutacji do projektu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU DOTACJE NA START

 

 

Nabór rozpocznie się od 14 grudnia 2020 r. i trwać będzie do 18 grudnia 2020 r.

Uwaga: Podkarpacka Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru przed terminem w przypadku gdy w danym naborze zostanie złożona liczba formularzy czterokrotnie większa niż ilość planowanych do wyłonienia uczestników projektu. Wówczas nabór kończy się z dniem ogłoszenia informacji o tym na stronie internetowej www.pigkrosno.pl.

 

 

Dokumenty można składać:

- osobiście (lub przez osoby trzecie) w Biurze Projektu w godzinach od 9:00 do 15:00 lub

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno.

 

 

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

1.    Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) mieszkająca na terenie województwa podkarpackiego: miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat jasielski, powiat strzyżowski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, powiat leski, powiat sanocki, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
a.    osoby bezrobotne  lub bierne zawodowo  będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby niskowykwalifikowane  (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3),
b.    rolnicy lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako osoby bezrobotne, których gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,
c.    bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
2.    W przypadku osób odchodzących z rolnictwa podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w momencie założenia działalności gospodarczej będą zobowiązane do przejścia do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

 

 

JAKIE DOKUMENTY MUSISZ ZŁOŻYĆ?

1.            Kandydat/Kandydatka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych tj. Formularza rekrutacyjnego oraz wymaganych załączników.

2.            Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a dołączyć następujące załączniki potwierdzające status, w tym:

a.            osoba odchodząca z rolnictwa:

•             Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 mies. przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem formularza rekrutacyjnego,

•             Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem formularza rekrutacyjnego,

b.            osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

•             Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 mies. przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem formularza rekrutacyjnego,

c.            osoba niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

•             oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,

•             Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego.

d.            osoba bierna zawodowo:

•             oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,

•             Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego

e.            osoba z niepełnosprawnościami:

•             orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ (kopia),

•             oświadczenie o niepełnosprawności,

f.             Rodzice/opiekunowie prawni posiadający 3 dzieci:

•             oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego poświadczające posiadanie, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat (jeśli dotyczy).

g.            Każdy Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a dołączyć do Formularza rekrutacyjnego oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie oraz oświadczenie Kandydata/Kandydatki do projektu.

 

Dokumenty powinny być ważne i aktualne na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego, co oznacza, że nie mogą być wystawione później niż w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

 

 

CO OFERUJEMY?

a)            Szkolenia ABC przedsiębiorcy: 50 godzin dydaktycznych (5 dni szkoleniowych po 8 godz. i 2 dni szkoleniowe po 5 godz.), obejmuje moduły: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej 8h; marketing i promocja 8h; biznesplan 26h, rachunkowość i zewnętrzne źródła finansowania 8h.

b)             Dotacje (ścieżka dotacyjna). – 71 os., nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na utworzenie przedsiębiorstwa (23.050,00 PLN).

c)             Wsparcie pomostowe – wsparcie udzielne w okresie 12 m-c od założenia działalności (12 mies. x 2.000,00 PLN).

 

 

Środki z bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na:
•    zakup nowych środków trwałych,
•    zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),
•    zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:
a)    cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
b)    środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,
•    zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków (maksymalnie 20% wydatków), pomieszczeń  i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);
•    środki transportu pod warunkiem, że:
a)    stanowią maksymalnie 40% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie,
b)    stanowią niezbędny element działalności gospodarczej,
c)    o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, KOBIETY, RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH CO NAJMNIEJ 3 DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA, ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Załączniki do formularza rekrutacyjnego

1.    Oświadczenie Kandydata/Kandydatki do projektu – załącznik nr 2.
2.    Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (jeśli dotyczy) – załącznik nr 3.
3.    Oświadczenie osoby biernej zawodowo, (jeśli dotyczy) – załącznik nr 4.
4.    Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie – załącznik nr 5.
5.    Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – załącznik nr 6.
6.    Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego poświadczające posiadanie, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7.

.

WZORY KART OCENY - REKRUTACJA:

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnegoformularza rekrutacyjnego

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE - poniższe dokumenty mają charakter pogladowy, nie należy ich składać w chwili aplikowania o udział w projekcie:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu DOTACJE NA START

Załączniki do Regulaminu:
1.    Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
2.    Załącznik nr 2 – Wzór biznes planu
3.    Załącznik nr 3 – Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego
4.    Załącznik nr 4 –   Wzór oświadczenia o zgodności danych z dokumentem tożsamości
5.   Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających lub oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających,
6.    Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311).
7.    Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
8.    Załącznik nr 8 - Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu
9.    Załącznik nr 9 - Wzór odwołania od oceny biznes planu
10.    Załącznik nr 10 – Wzór wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
11.    Załącznik nr 11 - Wzór umowy o wsparcie finansowe
12.    Załącznik nr 12 - Wzór umowy o wsparcie pomostowe

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Pużaka 37

38-400 Krosno

tel. 693 879 878 (Prosimy o kontakt w godzinach od 9:00 do 15:00)

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

 

 

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź e-mailowo

 

 


Projekt DOTACJE NA START jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego