Ogłoszenie II naboru do projektu CZAS NA START - DRUGA EDYCJA - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

unia-2

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START - DRUGA EDYCJA

 

SCIEŻKA DOTACYJNA

 

 

Nabór rozpocznie się od 30 grudnia 2019 r. i trwać będzie do 10 stycznia 2020 r.

UWAGA!!!

Nabór do projektu został przedłużony do dnia 22 stycznia 2020 r.

 

 

Dokumenty można składać:

- osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9:00 do 15:00 lub

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

 

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

 

DLA KOGO?

W projekcie chcemy wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania. Projekt służy również podjęciu działalności gospodarczej przez osoby spełniające kryteria dopuszczające do udziału w projekcie.

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu.

 

CO OFERUJEMY?

a)            Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP).

Będzie to osobisty program poszukiwania pracy, polegający na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji beneficjentów ostatecznych (BO) i lokalnego rynku pracy, których efektem ma być podjęcie przez nich aktywności zawodowej. W oparciu o rekomendacje, wynikające z IPD, BO skierowany zostanie do uczestnictwa w stażu lub szkoleniu zawodowym i stażu. Dodatkowo wszyscy BO zostaną objęci indywidualną Wieloaspektową Oceną Preferencji Zawodowych WOPZ. WOPZ określi preferencje zawodowe BO opierając się na 2 kwestionariuszach określających jeden lub kilka dominujących typów preferencji zawodowych.

b)           Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej.

GDZ pozwoli na zapoznanie BO z możliwościami w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

c)            Poradnictwo zawodowe (ścieżka dotacyjna). – 19 os., wsparcie przez doradcę zawodowego/psychologa w zakresie wyboru zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery, w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji/klasyfikacji.

d)            Szkolenia ABC przedsiębiorcy (5 dni x 8h dydaktycznych x 1grupa), (ścieżka dotacyjna). Tematyka szkoleń: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia DG - 8h; Marketing i promocja – 8h; Biznesplan – 16h; Rachunkowość i zewn. źródła finansowania DG – 8h.

e)           Doradztwo indywidualne (6h/1os. x 19 os.), (ścieżka dotacyjna). Tematyka szkoleń: Sporządzanie BP część merytoryczna i finansowa.

f)             Dotacje (ścieżka dotacyjna). – 15 os., nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na utworzenie przedsiębiorstwa.

a.            W ramach projektu UP przysługuje:

•    Dotacja 23.050,00 zł netto x 15 BO
•    Wsparcie pomostowe – 15 BO x 12 miesięcy x 700 zł netto

g)             Wsparcie pomostowe (ścieżka dotacyjna). – wsparcie udzielne w okresie 12 m-c od założenia działalności.

 

 

Środki z bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na:
•    zakup nowych środków trwałych,
•    zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),
•    zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:
a)    cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
b)    środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,
•    zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków (maksymalnie 20% wydatków), pomieszczeń  i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);
•    środki transportu pod warunkiem, że:
a)    stanowią maksymalnie 40% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie,
b)    stanowią niezbędny element działalności gospodarczej,
c)    o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Załącznik numer 1 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej.

Załącznik numer 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie KRUS.

Załącznik numer 3 do Formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny.

 

 

WZORY KART OCENY - REKRUTACJA (ścieżka dotacyjna):

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnegoformularza rekrutacyjnego

 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE (ścieżka dotacyjna) - poniższe dokumenty mają charakter pogladowy, nie należy ich składać w chwili aplikowania o udział w projekcie:

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu CZAS NA START - DRUGA EDYCJA

 

Załączniki do Regulaminu:
1.    Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
2.    Załącznik nr 2 – Wzór biznes planu
3.    Załącznik nr 3 – Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego
4.    Załącznik nr 4 –   Wzór oświadczenia o zgodności danych z dokumentem tożsamości
5.    Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających lub oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających,
6.    Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311).
7.    Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
8.    Załącznik nr 8 - Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu
9.    Załącznik nr 9 - Wzór odwołania od oceny biznes planu
10.    Załącznik nr 10 – Wzór wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
11.    Załącznik nr 11 - Wzór umowy o wsparcie finansowe
12.    Załącznik nr 12 - Wzór umowy o wsparcie pomostowe
13.    Załącznik nr 13 - Wzór umowy na świadczenie usług doradczo – szkoleniowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

 

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Kletówki 52

38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47, 13 436 95 90 (Prosimy o kontakt w godzinach od 9:00 do 15:00)

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

Osoby do kontaktu: Wioletta Preisnar, Krzysztof Posadzki

 

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie, osobiście bądź e-mailowo

 

 


Projekt CZAS NA START - DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego