Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja

 

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
c) średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

 

UWAGA!!!

Alokacja na dany nabór: 500 000,00 PLN

 

Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości 150,00 zł netto.

 

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.


Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 2 września 2019 do 13 września 2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30.

 

 

Niniejszy nabór dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu krośnieńskiego (tj, powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

 

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety.

 

Jednocześnie sugerujemy, aby termin rozpoczęcia wybranych usług rozwojowych miał miejsce nie wcześniej niż 1 października 2019 roku. Jest to spowodowane koniecznością podpisania umów z przedsiębiorcami, którym zostanie przyznane wsparcie, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji usług.

 

 

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy grupy priorytetowe, tj.:

1) osoby w wieku 50+

2) osoby o niskich kwalifikacjach 

3) osoby niepełnosprawne

4) przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

5) przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER

6) przedsiębiorstwa z terenu miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Krosno, Sanok, Jasło)

  

 

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem:

 

Regulamin Podmiotowego Systemu Finansowania

 

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca składa następujące dokumenty: 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 

Załacznik nr 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minims

 

Załącznik nr 5 Dane pracownika delegowanego do udziału w projekcie 

 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wieku 50+

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji

 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o wyborze usługi rozwojowej zarejestrowanej w ZRK

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamych usług w BUR

 

UWAGA!!! Oprócz powyższych dokumentów konieczne jest dołączenie zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa oraz wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji. 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego